Bewaring van je persoonlijke gegevens

Je persoonlijke gegevens worden niet langer dan nodig bewaard, om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld.

Net zoals elke ondernemer zijn wij wettelijk verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

De patiëntendossiers worden 10 jaar bewaard, zodat je bij een heraanmelding opnieuw efficiënt kan verdergeholpen worden.

Je persoonlijk dossier

Elke therapeut en coach die werkt bij de groepspraktijk is gehouden aan het beroepsgeheim en houdt dossiers bij van jou als cliënt. Deze dossiers bestaan ofwel uit papieren documenten die achter slot en grendel worden bewaard, of bestaan uit word documenten die op de professionele pc van de therapeut of coach worden bewaard. Deze Pc’s zijn niet toegankelijk voor anderen en beveiligd met een paswoord.  Je dossier kan ook besproken worden op de intervisiebijeenkomsten van onze praktijk of mits jouw uitdrukkelijke toestemming met andere hulpverleners.

Fout, inkijken of verwijderen

Je hebt steeds het recht je persoonlijk dossier in te kijken, hiervoor neem je contact op met de behandelende therpaeut of coach.

Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Belgische privacy commissie : https://statbel.fgov.be/nl/over-statbel/privacy/privacywet-en-privacycommissie